НИЙТЛЭЛ

Улс Төрийн Барометр

Монголын улс төрийн ерөнхий байдлыг жил бүр Улс Төрийн Барометрийн судалгаагаар тогтоодог.

Мөн сонгуулийн үеэр сонгогчдын хандлага хэмжих зорилгоор шуурхай блиц судалгаа явуулдаг.

УТБ #19  2020 V
COVID 19
УТБ #16, 2017 III Медиа
Эдийн Засаг 2016
Экологи 2018
УТБ #18, 2019 III
УТБ #17, 2018 III
УТБ #16, 2017 III
УТБ #15, 2016 III
УТБ #14, 2015 III-IV
УТБ #13, 2014 III
УТБ #12, 2013 IV
УТБ #11, 2012 VI
УТБ #9, 2011 V
УТБ #8, 2010 X
Show More
Corona (2).jpg
STOPP, SPEAK
Азийн сан, Сант Марал Сан хамтран 2006 оноос эхлэн  Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг Тогтоох судалгаа, 2012 оноос Бизнес Эрхлэлтийн Орчин дахь Авлигын Нөхцөл Байдлын судалгааг жил бүр явуулсан.

SPEAK 2019
STOPP 2018
SPEAK 2018
Show More

© 2019 by The Sant Maral Foundation