top of page

НИЙТЛЭЛ

Улс Төрийн Барометр

Монголын улс төрийн ерөнхий байдлыг жил бүр Улс Төрийн Барометрийн судалгаагаар тогтоодог.

Мөн сонгуулийн үеэр сонгогчдын хандлага хэмжих зорилгоор шуурхай блиц судалгаа явуулдаг.

STOPP, SPEAK
Азийн сан, Сант Марал Сан хамтран 2006 оноос эхлэн  Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг Тогтоох судалгаа, 2012 оноос Бизнес Эрхлэлтийн Орчин дахь Авлигын Нөхцөл Байдлын судалгааг жил бүр явуулсан.

bottom of page